حقوق جزای عمومی | جلد اول | محمد علی اردبیلی

تصویر شاخص

فهرست عناوین و مطالب این کتاب :

مقدمه
گفتار نخست:پدیده جنایی و علل آن
الف) پدیده جنایی ، مفهوم مجرد قانونی
1.تحلیل تعریف قانونی پدیده جنایی
رفتار مخالف نظم اجتماعی
رفتار مصرح در قانون جزا و توام با کیفر
2.آثار تعریف قانونی پدیده جنایی
آثار مربوط به وجود پدیده جنایی
آثار مربوط به مبارزه با پدیده جنایی
ب)پدیده جنایی ، واقعیت انسانی و اجتماعی
1.تحلیل بینش واقع گرایانه از پدیده جنایی
واقعیت اجتماعی
واقعیت انسانی
2.علل پدیده جنایی
عوامل درونی بزهکاری
عوامل برونی بزهکاری
3.آثار بینش واقع گرایانه از پدیده جنایی
آثار مربوط به وجود پدیده جنایی
آثار مربوط به مبارزه با پدیده جنائی
4.نتیجه گیری درباره پدیده جنایی
گفتار دوم : واکنش اجتماعی علیه پدیده جنایی
الف)جنبه های قانونی واکنش اجتماعی
1.تعیین قانونی بزهکاری،وضع جرایم و مراتب آن
2.صورت های مبارزه علیه بزهکاری و تنوع تدابیر سیاست جنایی
تدابیر پیشگیرنده
تدابیر سرکوبنده
3.جهت گیری تدابیر سرکوبنده،هدف های مبارزه با بزهکاری
هدف اخلاقی
هدف سودمندی
ب)جنبه های علمی واکنش اجتماعی
1.جایگاه حقوق کیفری
رابطه حقوق کیفری با دیگر رشته های حقوق
رابطه حقوق کیفری با رشته های حقوق عمومی
رابطه حقوق کیفری با حقوق اساسی
رابطه حقوق کیفری با حقوق اداری
رابطه حقوق کیفری با حقوق بین الملل عمومی
رابطه حقوق کیفری با رشته های حقوق خصوصی
رابطه حقوق کیفری با حقوق مدنی
رابطه حقوق کیفری با حقوق تجارت
استقلال حقوق کیفری
رابطه حقوق کیفری با اخلاق
رابطه حقوق کیفری با فلسفه
2.محتوای حقوق کیفری و موضوع های مختلف احکام آن
حقوق کیفری عمومی
حقوق کیفری اختصاصی
آیین دادرسی کیفری
علم اجرای احکام کیفری(کیفرشناسی)
3.تحکیم علمی حقوق کیفری،ارتباط با علوم انسانی یا اجتماعی،تاثیر هر یک در مبارزه با بزهکاری
علوم جرم یابی
پزشکی قانونی
سم شناسی
پلیس علمی
جرم شناسی
علوم پزشکی
علوم اجتماعی
علوم روانشناختی و روان پزشکی
رابطه جرم شناسی و حقوق کیفری
تاثیر بر قانون گذار
تاثیر بر قاضی
تاثیر بر مجریان احکام کیفری
گفتار سوم : تحول واکنش اجتماعی علیه پدیده جنایی
الف)دوران نخستین
1.دوره انتقام جویی و جنگ های خصوصی
2.دوره دادگستری خصوصی
3.دوره دادگستری عمومی
ب)تحول حقوق کیفری در پرتو اندیشه های دیرین
1.مکتب اسلام
2.مکتب عدالت مطلق
افلاطون
ژوزف دومستر
امانوئل کانت
نقد نظریه عدالت مطلق
3.مکتب اصالت سودمندی
ژرمی بنتام
سزار بکاریا
نقد نظریه قرارداد اجتماعی
نقد نظریه سودمندی کیفر
4.مکتب نئو کلاسیک
نقد نظریه نئو کلاسیک
پ)تحول حقوق کیفری در پرتو اندیشه های معاصر
1.مکتب اصالت تحصل
نقد نظریه اصالت تحصل
2.مکتب اصالت عمل
3.مکتب دفاع اجتماعی جدید
4.پسا دفاع اجتماعی جدید
نقد نظریه دفاع اجتماعی

بخش نخست:بزه و بزهکار

مفهوم قانونی و مفهوم جرم شناختی
جرم کیفری و جرم مدنی
جرم کیفری و جرم انتظامی

فصل نخست:عناصر تشکیل دهنده جرم

گفتار نخست:عنصر قانونی
الف)لزوم عنصر قانونی
اصل قانونی بودن جرم و مجازات
مبانی لزوم قانونی بودن
1.مفهوم عنصر قانونی
منابع صوری حقوق کیفری
قانون
قوانین مجلس شورای ملی
لوایح قانونی شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران
مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام
مصوبات کمیسیون داخلی مجلس شورای اسلامی
آیین نامه
معاهدات بین المللی
منابع مکمل حقوق کیفری
رویه قضایی
عرف
منابع فقهی یا فتاوای معتبر
2.کاربرد اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها
کاربرد اصل قانونی بودن در تعیین جرایم و حالت خطرناک
کاربرد اصل قانونی بودن در تعیین مجازات ها و اقدامات تامینی
3.نتایج اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها
تفسیر مضیق قانون کیفری
روش تفسیر لفظی
روش تفسیر غایی
روش تفسیر قیاسی
عطف بماسق نشدن قانون کیفری
عطف بماسق نشدن قانون کیفری ماهیتی
قلمرو اجرای ماده 10 قانون مجازات اسلامی
تعیین وقوع زمان جرم
عطف بماسق نشدن قوانین کیفری شکلی
قوانین مربوط به تشکیلات و صلاحیت دادگاه ها
قوانین مربوط به نحوه دادرسی
ب)زوال عنصر قانونی:اسباب اباحه
1.اضطرار
ادله اضطرار
مبانی اضطرار
بینش ذهنی
بینش عینی
اضطرار در قوانین کیفری موضوعه
شروط تحقق اضطرار
بروز خطر شدید
ضرورت ارتکاب جرم
عدم مداخله عمدی مرتکب در ایجاد خطر
تناسب جرم با خطر موجود
نداشتن وظیفه مقابله با خطر
آثار اضطرار
2.حکم قانون و امر آمر قانونی
حکم قانون
امر قانونی مقام ذی صلاح
حدود مسئولیت آمر و مامور در اجرای حکم قانون
3.رضایت مجنی علیه
اصل عدم تاثیر رضایت مجنی علیه در ماهیت جرم
تاثیر استنثنایی رضایت مجنی علیه در ماهیت جرم
تاثیر رضایت مجنی علیه در عدم تحقق جرم
رضایت مجنی علیه شرط اباحه عمل
عمل جراحی یا طبی
عمل جراحی یا طبی مشروع
رضایت مجنی علیه
رعایت مقررات پزشکی و موازین فنی و علمی
اخذ برائت
عملیات ورزشی
عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن
عدم نقض مقررات ورزشی
عدم مخالفت مقررات ورزشی با موازین شرعی
4.دفاع مشروع
ادله دفاع مشروع
مبانی دفاع مشروع
شروع تحقق دفاع مشروع
در شروط تجاوز
تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع
تجاوز غیر قانونی
در شروط دفاع
ضرورت دفاع
دفاع برای رد تجاوز و خطر ناشی از رفتار غیر
رعایت مراحل دفاع
موضوع تجاوز
تجاوز به نفس
تجاوز به عرض
تجاوز به ناموس
تجاوز به مال
تجاوز به آزادی تن
دفاع از دیگری
آثار دفاع مشروع
گفتار دوم : عنصر مادی
الف)ماهیت رفتار مادی
1.رفتار
فعل
ترک فعل
جرم فعل ناشی از ترک فعل
2.حالت
ب)دوام رفتاری مادی
1.از حیث مدت مرور زمان تعقیب
2.از حیث تاثیر قانون جدید
3.از حیث صلاحیت دادگاه
4.از حیث اعتبار امر مختوم
پ)شمار رفتار مادی
1.تاثیر مرور زمان
2.تعیین دادگاه صلاحیتدار
3.تاثیر قانون جدید
ت)نتیجه رفتار مادی
1.شروع به جرم
شروط تحقق شروع به جرم
شروع به اجرای جرم
تمیز اعمال مقدماتی از شروع به اجرا
عدم انصراف ارادی
محال بودن جرم
عقیم ماندن جرم
2.شروع به جرم(مطلق)
مجازات شروع به جرم ، جرم ، محال و جرم عقیم
3.مجازات شروع به جرم
مجازات جرم محال و جرم عقیم
گفتار سوم :عنصر روانی
الف)عمد
1.آگاهی
2.اراده
3.شروط تحقق عمد
4.عمد و انگیزه
5.چگونگی و درجات عمد
سوء نیت عام و سوء نیت خاص
سوء نیت معین و سوء نیت نامعین
ب)تقصیر کیفری
1.اقسام تقصیر
بی احتیاطی
بی مبالاتی
عدم مهارت
عدم رعایت نظامات دولتی
2.تمایز میان تقصیر کیفری و تقصیر خلافی
3.رابطه علیت
نظریه خطای کیفری همچون شرط ضروری نتیجه
نظریه خطای کیفری همچون شرط نزدیک و بی واسطه نتیجه
نظریه خطای کیفری همچون شرط پویای نتیجه
نظریه خطای کیفری همچون شرط مناسب نتیجه

دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0
امتیاز کلی : 0.0
پیشنهاد شده توسط : 0 کاربر
بر اساس 0 فروش
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

لطفا پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید:

فارسی بنویسید و از کیبورد فارسی استفاده کنید. بهتر است از فضای خالی (Space) بیش‌از‌حدِ معمول، شکلک یا ایموجی استفاده نکنید و از کشیدن حروف یا کلمات با صفحه‌کلید بپرهیزید.

نظرات خود را براساس تجربه و استفاده‌ی عملی و با دقت به نکات فنی ارسال کنید؛ بدون تعصب به محصول خاص، مزایا و معایب را بازگو کنید و بهتر است از ارسال نظرات چندکلمه‌‌ای خودداری کنید.
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “حقوق جزای عمومی | جلد اول | محمد علی اردبیلی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

قیمت

60,000 تومان

امکان خرید وجود ندارد

امتیازی ثبت نشده است
خرید : 31 خرید
تاریخ انتشار: 9 فروردین 1401تعداد بازدید: 207
قیمت

60,000 تومان

در انبار موجود نمی باشد