سبد خرید

مواعد و مهلت های قانونی در آیین دادرسی مدنی

مواعد و مهلت های قانونی در آیین دادرسی مدنی

این نوشتار در حال تکمیل است …

اخطار رفع نقص از دادخواست توسط دفتر دادگاه : ظرف دو روز ، مواد 54،383،354 ق.آ.د.م

رفع نقص دادخواست توسط دادخواست دهنده : ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ مواد 54،66،383 ق.آ.د.م

شکایت از قرار رد دادخواست صادر شده توسط دفتر به علت وجود نقص در دادخواست: ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ

پرداخت هزینه انتشار آگهی ذر فرض رد دادخواست اعسار : ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ دادنامه رد اعسار ماده 55 ق.آ.د.م

شکایت از قرار رد دادخواست صادر شده توسط دفتر به دلیل عدم پرداخت هزینه آگهی : ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ ماده 55 ق.آ.د.م

رد دادخواست به دلیل مشخص نبودن خواهان یا محل اقامت توسط دفتر : ظرف مدت دو روز از تاریخ دادخواست ماده 56 ق.آ.د.م

مدت زمان بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه : حداقل پنج روز ماده 64 ق.آ.د.م

فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوی و روز جلسه در صورت خارج از ایران بودن نشانی طرفین دعوا یا یکی از آنها: حداقل دو ماه ماده 64 ق.آ.د.م

ابلاغ اوراق به شخص خوانده توسط مامور ابلاغ : حداکثر ظرف مدت 2 روز ماده 68 ق.آ.د.م

اعاده اوراق توسط مسوولان اجرای ابلاغ در محل کار: حداکثر به مدت ده روز تبصره ماده 68 ق.آ.د.م

برگشت اوراق توسط مامور ابلاغ به دلیل اشتباه بودن نشانی خوانده یا تغییر آن قبل از ابلاغ : ظرف دو روز ماده 72 ق.آ.د.م

فاصله تاریخ انتشار آگهی مفاد دادخواست تا جلسه رسیدگی در مواقع عدم امکان دسترسی به نشانی خوانده : ظرف مدت حداقل یک ماه ماده73 ق.آ.د.م

تعیین وقت رسیدگی در مواردی که عدم تشکیل جلسه به طرفین دعوا منتسب نباشد: حداکثر ظرف ماده دو ماه تبصره ماده 100

ارائه دادخواست نسبت به اصل دعوا برای جلوگیری از صدور قرار لفو تامین : ظرف ده روز از تاریخ صدور قرار

ماده 112

اعتراض به قرار تامین : ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قرار تامین

مطالبه خسارت ناشی از اجرای قرار تامین : ظرف بیست روز تاریخ ابلاغ حکم قطعی ماده 120 ق.آ.د.م

دیدگاه‌ها ۰


ارسال تیکت جدید