۰ سبد خرید

یکی از مقرراتی که رعایت کردن آن بسیارحایز اهمیت است بحث مواعد است. موعد قانونی در واقع بازه زمانی مشخصی است که در طی آن باید یک عمل معین انجام شود که اگر رعایت نشود حقی را از شخص ساقط میکند.

مفهوم مواعد قانونی

منظور از موعد، مدت زمانی است که برای اقدامی قضایی به اصحاب دعوا یا سایر اشخاص مرتبط با دعوا، مانند کارشناس داده می‌شود.

مواعد به قانونی و قضایی تقسیم می‌شوند:

۱- مواعد قانونی: در این مواعد، میزان موعد در قانون مشخص شده یعنی مخاطب، مدت مشخصی از تاریخ ابلاغ اخطاریه، فرصت دارد تا اقدام خاصی را انجام دهد.

۲- مواعد قضایی: در این مواعد، میزان موعد بسته به نظر قاضی است.

مواعد قضایی به یکی از دو صورت ذیل تعیین می‌شود:

الف) قاضی مدت مشخصی را از تاریخ ابلاغ اخطاریه، تعیین می‌کند تا اقدامی در آن مهلت مشخص انجام شود.

ب) قاضی تاریخ مشخصی را به عنوان تاریخ انقضای موعد ذکر می‌کند.

بنابراین اگر برای اخطار رفع نقص ۱۰ روز مهلت می دهد به موجب ماده ۵۴ یا به موجب مواد دیگر برای واخواهی، برای تجدید نظر، برای فرجام خواهی، مواعد ۲۰ روزه ۲ ماهه را در نظر می گیرد اینها مواعد قانونی محسوب می شوند.

احکام مواعد قانونی ؛ چه روزهایی جزء موعد محاسبه نمی شوند؟

در احتساب مواعد، روز ابلاغ و همچنین روز اقدام یعنی آخرین روزی که اقدام می شود، جزء موعد محاسبه نمی شود.اگر روز آخری که به یکی از اصحاب دعوا مهلت داده شده تا اقدامی بکند با روز تعطیلی مصادف شود چه تعطیلی پیش بینی شده در تقویم و چه تعطیلی غیر مترقبه ای که ممکن است پیش آمده باشد ، روز تعطیل در آخر مهلت روز موعد محسوب نمی شود و در نتیجه روز بعد از تعطیل، روز اقدام محسوب می شود. همچنین تعطیلی آخر موعد جزء موعد محاسبه نمی شود ولی تعطیلی در اثنای موعد جزء موعد محسوب می شود.

رعایت نشدن مواعد قانونی علی الاصول موجب می شود حقی که شخص در انجام عمل مربوطه داشته ساقط بشود و ضمانت اجرای آن بر آن تحمیل بشود.

شیوه احتساب مواعد قانونی

قانونگذار در ماده ۴۴۳ قانون آئین دادرسی مدنی شیوه ی احتساب مواعد را اینگونه بیان کرده که از نظر احتساب مواعد قانونی سال ۱۲ ماه، ۳۰ روز، هفته ۷ روز و شبانه روز ۲۴ ساعت.

پس محاسبه مواعد قانونی شود صرف نظر از اینکه ماه ۳۰ روز است یا ۲۹ روزه یا ۳۱ روزه احتساب ماه ۳۰ روزه است؛ یعنی اگر ۲ ماه قانونگذار در مواردی مهلت داده باشد، مهلت ۲ ماه باید ۲ تا ۳۰ روز ملاحظه شود، نه حسب تقویم در ۶ ماه اول ۳۱ روز و در شش ماه دوم ۳۰ روز یا ۲۹ روز محاسبه شود.

ضمانت اجرا مواعد قانونی

عدم رعايت مواعد قانوني علي الاصول، موجب مي شود حقي كه ذي نفع در انجام عمل مربوط داشته، ساقط شود. البته اين در صورتي است كه رعايت مواعد داراي ضمانت اجراي خاص نباشد.

در موارد مربوط به اخطار رفع نقص، اگر در مهلت ۱۰ روزه ی رفع نقص، خواهان مبادرت به رفع نقص نکرد، عدم رفع نقص آن با ضمانت اجرای قرار رد دادخواست مواجه می شود.

دادن مهلت و تجديد مواعد قانوني:

با توجه به مادة 451 ق.آ.د.مدني مهلت دادن پس از انقضاي مواعدي كه قانون اعلام کرده اصولاً مجاز نمي باشد اما بر اين اصل استثنايي نيز وارد شده است.

علاوه بر موراد مذكور در مادة 306 ق.آ.د.مدني چنانچه در اعلام موعد سهو و خطایي شده باشد، دادگاه مهلت جديدي خواهد داد. بنابراين در صورتي كه دفتر دادگاه در اخطار رفع نقصي كه صادر مي‌نمايد مهلت رفع نقص را اشتباهاً پنج روز تعيين كند و در اين مهلت يا در مهلت قانوني، دادخواست دهنده رفع نقص ننمايد مي بايست موعد ده روزه‌اي جهت رفع نقص تعيين و به وي ابلاغ شود. و در تمام مواردي كه مهلت قانوني تجديد مي‌شود، مهلت جديد نبايد از مهلت قانوني بيشتر باشد (مادة 453 ق.آ.د.مدني) وهمچنین ابتداي مهلت جديد از تاريخ رفع عذر آغاز مي‌گردد.

مفهوم مواعد قضایی

مواعد قضایی مواعدی است که دادگاه برای انجام اعمالی تعیین می کند که در جریان دادرسی اصحاب دعوا و یا اشخاص دیگری که به گونه ای در ارتباط با دادرسی هستند باید انجام دهند.در احتساب مواعد قضایی تمام مواردی که در مواعد قانونی باید رعایت گردد نیز باید رعایت شود .از آنجا که این مهلت توسط قاضی و دادگاه تعیین می شود و قانون مهلت خاصی را در نظر نگرفته است؛مواعد قضایی نامیده میشوند.

برای مثال در مواردی که نیاز به ارجاع امر به کارشناس يا شخص ثالثي که بايد برابر ماده (212) به دستور شعبه رسيدگي کننده اسناد و اطلاعات مورد درخواست را به شعبه مزبور ارسال کند و … . اين مهلت ها در قانون تعيين نگرديده و مرجع رسيدگي کننده با برآورد عرفی یا معقولانه مدتي که مي بايست صرف انجام عمل مورد نظر شود، رأساً آن را تعيين مي نمايد (ماده 442). همچنين در صورتي که دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر مي نمايد در قرار مزبور مدتي که کارشناس بايد اظهار نظر کند را نيز تعيين مي کند که مي تواند بر مبناي روز يا ماه باشد (پانزده روز، دو ماه و…)

مواعد قضایی به یکی از دو صورت ذیل تعیین می شود:

الف) قاضی مدت مشخصی را از تاریخ ابلاغ اخطاریه، تعیین می کند تا اقدامی در آن مهلت مشخص انجام شود.

ب) قاضی تاریخ مشخصی را به عنوان تاریخ انقضای موعد ذکر می کند.

شیوه احتساب و ضمانت اجرای مواعد قضایی

برای شیوه ی احتساب زمان شروع و پایان این مهلت ها ، همه موارد و قواعدی که در احتساب مواعد قانونی گفته شده تا آنجایی که با مواعد قضایی قابل انطباق است باید مد نظر قرار گرفته بشود.

قانون در بیشتر موارد ضمانت اجرای تخلف از انجام دستوراتی که مواعد قضایی برای آن ها تعیین شده است را در نظر گرفته است؛ به عنوان مثال اگر کارشناس در مهلتی که قاضی تعیین کرده، اقدام به انجام عمل کارشناسی نکند، تخلف کارشناس محسوب می شود و دادگاه این تخلف را به مرجع صالح انتظامی معرفی می کند و کارشناس به مجازات انتظامی محکوم می شود.

 تمدید مواعد قضایی

در خصوص تمدید مواعدی که از سوی شعبه رسیدگی کننده به اشخاص داده میشود ( طرفین و اصحاب دعوا و کارشناسان رسمی ، اداراتی که اسنادی از آن ها مطالبه میشود) ماده 450 ق.آ.د.م به شرح ذیل مقرر کرده است:

مهلت دادن در مواعدی که از سوی دادگاه تعیین می‌گردد، فقط برای یکبار مجاز خواهد بود، مگر در صورتی که در اعلام موعد سهو یا خطایی شده باشد و یا متقاضی مهلت ثابت نماید که عدم انجام کار مورد درخواست دادگاه به علت وجود مانعی بوده که رفع آن در توان او نبوده است. تبصره همین ماده نیز بیان داشته است که مقررات مربوط به مواعد شامل تجدید جلسات دادرسی نمی‌باشد.

در ادامه با مهلت های قانونی مقرر در قانون آشنا میشویم.

مهلت های دو روزه پیش بینی شده در قانون آیین دادرسی مدنی

 • 1

  اخطار رفع نقص از دادخواست توسط دفتر دادگاه

  ماده 54 قانون آیین دادرسی مدنی

 • 2

  مدت زمانى که مامور ابلاغ باید اوراق را به شخص ابلاغ شونده تسلیم کند

  ماده 68

 • 3

  صدور قرار رد دادخواست دفتر به لحاظ عدم مشخص بودن خواهان یا نشانی او

  ماده 56

 • 4

  عودت اوراق به وسیله مامور ابلاغ درصورت اشتباه بودن نشانی خوانده یا تغییر نشانی او قبل از ابلاغ

  ماده 72

 • 5

  رسیدگی دادگاه به درخواست تبدیل تامین

  ماده 125

مهلت های سه روزه پیش بینی شده در قانون آیین دادرسی مدنی

* احتساب مهلت سه روزه پس از پایان جلسه اول دادرسی می باشد.

 • 1

  مهلت تقدیم دادخواست جلب ثالث پس از جلسه اول رسیدگى

  ماده 135*

 • 2

  مهلت ارائه دادخواست جلب ثالث به وسیله معترض علیه

  ماده 136*

 • 3

  مهلتى که پس از درخواست اعاده دادرسی طاری باید دادخواست لازم به دفتر دادگاه تقدیم گردد

  تبصره ماده 433*

مهلت های پنج روزه پیش بینی شده در قانون آیین دادرسی مدنی

 • 1

  فاصله ابلاغ تا جلسه رسیدگی (فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوی و روز جلسه رسیدگی)

  ماده 64

 • 2

  پاکنویس کردن رای و امضای رای صادره

  ماده 297

مهلت های هفت روزه پیش بینی شده در قانون آیین دادرسی مدنی

 • 1

  مهلت ایداع دستمزد کارشناس

  ماده 259

 • 2

  مهلت اعتراض به نظر کارشناس

  ماده 260

 • 3

  جرح گواه

  تبصره ماده 234

 • 4

  ابلاغ احضاریه به گواهان (حداقل یک هفته قبل از تشکیل دادگاه )

  ماده 242

 • 5

  ملاحظه نظر کارشناس به وسیله طرفین دعوا

  ماده 260

 • 6

  مهلت انشا رای ( همان جلسه یا حداکثر ظرف مهلت هفت روز از تاریخ اعلام پایان دادرسی

  ماده 295

مهلت های ده روزه پیش بینی شده در قانون آیین دادرسی مدنی

 • 1

  رفع نقایص دادخواست توسط خواهان

  ماده 54

 • 2

  شکایت از قرار رد دادخواست صادره توسط دفتر دادگاه به دلیل نقص

  ماده 54

 • 3

  شکایت از قرار رد دادخواست صادره توسط دفتر به علت عدم پرداخت هزینه آگهی

  ماده 55

 • 4

  اعاده اوراق توسط مسئولان اجرای ابلاغ در محل کار

  تبصره 1 ماده 68

 • 5

  ارایه دادخواست نسبت به اصل دعوا برای جلوگیری از لغو قرار تامین

  ماده 112

 • 6

  اعتراض به قرار تامین

  ماده 116

 • 7

  مهلت دفاع نسبت به تقاضای خسارت ناشی از قرار تامین

  ماده 120

 • 8

  طرح دعوای رفع تصرف عدوانی توسط امین ( سرایدار وکارگر از تاریخ اظهارنامه )

  ماده 171

 • 9

  ارائه اصل سند موضوع ادعای جعل

  ماده 220

 • 10

  اعتراض به قرار رد دادخواست تجدیدنظر به دلیل نقص در مشخصات تجدید نظرخواه

  ماده 344

 • 11

  مهلت طرف دعوا برای ارائه پاسخ کتبی به نسخه دادخواست ارسالی مدیر دفتر دادگاه نخستین( تبادل لوایح )

  ماده 346

 • 12

  رفع نقایص دادخواست در مرحله تجدید نظر

  ماده 350

 • 13

  مهلت معرفی داور( از تاریخ ابلاغ اظهارنامه از سوی طرف مقابل )

  ماده 459

 • 14

  اعلام نظر طرف مقابل در خصوص برخورداری طرفین از داور واحد

  ماده 460

 • 15

  انتخاب داور به قید قرعه توسط دادگاه

  ماده 474

 • 16

  رد داور تعیین شده با قرعه

  ماده 471

 • 17

  مهلت اجرای اجرائیه توسط محکوم علیه

  ماده 1351

مهلت های ۲۰ روزه پیش بینی شده در قانون آیین دادرسی مدنی

 • 1

  مطالبه خسارت ناشی از اجرای قرار تامین

  ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی بر بطلان دعوا مستند به ماده ۱۲۰ ق.آیین دادرسی مدنی

 • 2

  واخواهی از احکام غیابی برای افراد مقیم ایران

  ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ مستند به ماده ۳۰۶ ق.آیین دادرسی مدنی

 • 3

  اقامه دعوا پس از صدور دستور موقت

  حداکثر ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور دستور مستند به ماده ۳۱۸ ق.آیین دادرسی مدنی

 • 4

  تجدید نظر خواهی افراد مقیم ایران

  ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ یا انقضای مهلت واخواهی مستند به ماده ۳۳۶ ق.آیین دادرسی مدنی

 • 5

  اعتراض به قرار رد دادخواست تجدیدنظر به دلیل خارج از مهلت بودن دادخواست

  ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی مستند به تبصره ۲ماده ۳۳۹ ق.آ.د.م

 • 6

  اعتراض به رای دادگاه تجدید نظر مبنی بر محکومیت غیابی خوانده

  ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی مستند به ماده ۳۶۴ ق.آیین دادرسی مدنی

 • 7

  اعتراض به قرار رد دادخواست فرجام خواهی ناشی ازمشخص نبودن فرجام خواه

  ظرف بیست روز از تاریخ الصاق قرار به دیوار دفتر دادگاه مستند به ماده ۳۸۴

 • 8

  اعتراض به رد دادخواست فرجام خواهی به دلیل خارج از مهلت بودن دادخواست

  ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ مستند به ماده ۳۸۳ ق.آیین دادرسی مدنی

 • 9

  پاسخ کتبی طرف دعوای فرجام خواهی به دادخواست

  ظرف بیست روز پس ازابلاغ دادخواست مستند به ماده ۳۸۵ ق.آیین دادرسی مدنی

 • 10

  درخواست فرجام خواهی در دیوان عالی کشور

  ظرف بیست روز مستند به ماده ۳۹۷ ق.آیین دادرسی مدنی

 • 11

  پاسخ به درخواست فرجام تبعی

  ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ مستند به ماده ۴۱۳ ق.آیین دادرسی مدنی

 • 12

  تقدیم دادخواست به دادگاه مربوط در اعتراض طاری

  ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ مستند به ماده ۴۲۳ ق.آیین دادرسی مدنی

 • 13

  درخواست اعاده دادرسی برای افراد مقیم ایران

  ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ یا انقضای مهلت واخواهی مستند به ماده ۴۲۷ ق.آیین دادرسی مدنی

 • 14

  تصحیح رای داوری

  ظرف بیست روز از تاریخ تقاضای تصحیح مستند به ماده ۴۸۷ ق.آیین دادرسی مدنی

 • 15

  اجرای رای داوری توسط محکوم علیه ساکن در ایران

  ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ مستند به ماده ۴۸۸ ق.آیین دادرسی مدنی

 • 16

  تقاضای بطلان رای داور برای افراد مقیم ایران

  ظرف مدت بیست روز بعد ازابلاغ رای داور مستند به ماده ۴۹۰ ق.آیین دادرسی مدنی

مهلت های ۳۰ روزه پیش بینی شده در قانون آیین دادرسی مدنی

 • 1

  اقامه دعوا توسط خواهان در صورت صدور قرار توقف دادرسی به لحاظ اناطه مدنی

  ظرف مدت یک ماه از صدور قرار توقف دادرسی مستند به ماده ۱۹ ق.آیین دادرسی مدنی

 • 2

  پرداخت هزینه انتشار آگهی در فرض رد دادخواست اعسار

  ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ دادنامه مستند به ۵۵ ق.آیین دادرسی مدنی

 • 3

  فاصله زمانی تاریخ انتشار آگهی دادخواست تا روز جلسه رسیدگی در موارد مشخص نبودن نشانی خوانده

  حداقل یک ماه از تاریخ انتشار تا جلسه رسیدگی مستند به ماده ۷۳ ق.آیین دادرسی مدنی

 • 4

  ارائه دادخواست ادعای مالکیت توسط متصرف عدوانی

  ظرف مدت یک ماه ازتاریخ اجرای حکم مستند به ماده ۱۶۴ ق.آیین دادرسی مدنی

 • 5

  رفع توقیف از مال مورد تامین درصورت عدم طرح دعوای مطالبه خسارت از سوی متقاضی دستور موقت

  یک ماه از تاریخ ابلاغ رای نهای مستند به ماده ۳۲۴ ق.آیین دادرسی مدنی

 • 6

  مهلت معرفی وکیل توسط موکل در صورت استعفای وکیل

  حداکثربه مدت یک ماه تا معرفی وکیل دادرسی متوقف میشود مستند به ماده ۳۹ ق.آیین دادرسی مدنی

مهلت های دوماهه پیش بینی شده در قانون آیین دادرسی مدنی

 • 1

  فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوی و روز جلسه رسیدگی درصورت خارج از کشور بودن نشانی یکی از از طرفین

  حداقل ۲ ماه مستند به ماده ۶۴ ق.آیین دادرسی مدنی

 • 2

  واخواهی از احکام غیابی برای افراد مقیم خارج از کشور

  ظرف مهلت ۲ ماه از تاریخ ابلاغ مستند به ماده ۳۰۶ ق.آیین دادرسی مدنی

 • 3

  تجدیدنظر خواهی افراد مقیم خارج از کشور

  ظرف مهلت دوماه از تاریخ ابلاغ یا پایان مهلت واخواهی مستند به ماده ۳۳۶ ق.آیین دادرسی مدنی

 • 4

  درخواست فرجام خواهی برای افراد مقیم خارج از کشور

  ظرف مهلت ۲ ماه مستند به ماده ۳۹۷ ق.آیین دادرسی مدنی

 • 5

  درخواست اعاده دادرسی برای افراد مقیم خارج از ایران

  ظرف مهلت ۲ ماه از تاریخ ابلاغ یا پایان ماهان واخواهی مستند به ماده۴۲۷ ق.آیین دادرسی مدنی

 • 6

  اجرای رای داور توسط محکوم علیه خارج از کشور

  ظرف مهلت ۲ ماه از تاریخ ابلاغ رای داور مستند به ماده ۴۸۸ ق.آیین دادرسی مدنی

مهلت های سه ماهه پیش بینی شده در قانون آیین دادرسی مدنی

 • 1

  مهلت معین برای داوری بین طرفین در مواردی که مدتی برای آن معین نشده باشد

  ظرف مدت سه ماه از تاریخ روزی که موضوع برای انجام داوری به داور ابلاغ میشود مستند به ماده۴۸۴ ق.آیین دادرسی مدنی

فرصت همکاری و فراخوان جذب نیرو

گروه آموزشی عدل آموز برای ادامه فعالیت های علمی آموزشی و مشاوره ایی وحقوقی وتامین نیروی مورد نیاز خود از افراد واجد شرایط  در زمینه های زیر به صورت پاره وقت یا تمام وقت و دورکاری دعوت به همکاری می نماید.

موقعیت های مورد نیاز:

1- تولید محتوای حقوقی

2- مشاور حقوقی و وکیل(جهت همکاری در دپارتمان مشاوره حقوقی آنلاین)

3-تدریس در سایت

4- مشاور آموزشی

جهت دریافت اطلاعات بیشتر کلیک کنید.