نمونه دادخواست های حقوقی

انواع دادخواست حقوقی
دادخواست طلاق ، دادخواست مطالبه مهریه ، دادخواست مطالبه مهریه ، دادخواست گواهی انحصار وراثت ، دادخواست حجر، دادخواست عزل ولی قهری ، دادخواست حضانت فرزند ، دادخواست تعیین قیم ، دادخواست نفی نسب ، دادخواست ملاقات فرزند و ...
دیدن همه

نمونه قرارداد های حقوقی

انواع قرارداد ها و قولنامه ها
قرارداد اجاره نامه منزل ، قرارداد اجاره نامه دفتر کار ، قرارداد پیش فروش ، قرارداد خرید و فروش خانه ، قرار داد خرید و فروش خودرو ، قرارداد رهن خانه ، قرارداد بیمه ، قراردادکار ، قرارداد طراحی وبسایت ، قرارداد خدمات و نگهداری و... ،قولنامه
دیدن همه

نمون شکواییه

نمونه شکواییه و شکایات
نمونه شکواییه صدور چک بلامحل ، نمونه شکواییه خیانت در امانت ، نمونه شکواییه توهین و فحاشی ، نمونه شکواییه ضرب و جرح ، نمونه شکواییه کلاهبرداری ، نمونه شکواییه کلاه برداری ملکی ، نمونه شکواییه جعل سند و ...
دیدن همه